Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na shop.poton.sk prostredníctvom nástroja Košík.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú, prípadne fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba – podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 3 pracovných dní sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od vytvorenia objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou – e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou – e-mailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1.

Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi v potvrdzujúcom e-maily.

2.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH 20% a sú platné v čase objednania tovaru. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Všetky ceny, ktoré sú uvedené na stránke, sú konečné. Poštovné a balné si neúčtujeme.

2.

Doručenie tovaru bude realizované Slovenskou poštou, platba sa požaduje vopred na účet, zákazník za tovar zaplatí po objednávke prevodom na účet plnú sumu prevodom na účet 4013971584 / 7500, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.Tovar bude odoslaný ihneď po prijatí platby na účet. Poštovné a balné neúčtujeme.

4.

Spôsob dopravy je zabezpečovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, iný bezplatný spôsob dopravy predajca neposkytuje, preto je možné tovar bezplatne doručiť iba v rámci Slovenskej republiky. Pre ostatné krajiny bude dodanie tovaru spoplatnené aktuálnym cenníkom prepravnej služby. Doručenie tovaru do krajín mimo Slovenskej republiky bude uskutočnené až po vzájomnej dohode medzi poskytovateľom tovaru a objednávateľom.

III. Preberanie tovaru

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne od Slovenskej pošty. V prípade nevyzdvihnutia v stanovenom termíne, tovar aj peniaze prepadajú v prospech predávajúceho.

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom.

2.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť mechanicky poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (dodaciu faktúru doručenú spolu s produktom), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť bez nároku na náhradu nákladov spojených s odoslaním.

3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim, sumu, ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi späť na ten istý účet, z ktorého bola suma prijatá.

4.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

– ak predmet znehodnotil vlastným vedomým, alebo neuvedomelým nesprávnym zaobchádzaním, predmet stratil, alebo mu bol odcudzený.

– ak predmet znehodnotil nedodržaním odporúčaného postupu zaobchádzania s predmetom a návodom na jeho údržbu, ktorý je doručený spolu s predmetom, alebo používaním predmetu na iný účel, ako bol určený.

5.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov na prepravu tovaru.

6.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

V. Záruka a servis

1.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť  reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

2.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním príslušných odporúčaní na údržbu zo strany spotrebiteľa, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním inými osobami.

3.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Tu si môžete prečítať reklamačný poriadok.

VI. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Rovnako potvrdzuje, že je osobou svojprávnou, má min. 18 rokov a plne si uvedomuje svoje konanie a je schopný narábať s nástrojmi e-shopu.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete prostredníctvom nástrojom e-shopu ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 15. 03. 2013.